CEBUANO VERSION OF CHURCH VICTORIOUS AND CORONA VIRUS: SIMBAHAN NGA MADAUGON UG ANG CORONA VIRUS:

SIMBAHAN NGA MADAUGON UG ANG CORONA VIRUS:

ANG MAGGAMIT NGA MGA PAGTULON-AN SA BIBLIA ALANG SA MGA SIMBAHAN SA PCEC

SA ATONG PAGSABOT SA COVID-19 KARON

Ang pagsugod sa corona virus (mananakod nga sakit) sukad pa sa Enero niining tuiga nag-aghat ug mga pangutana ug tubag  gikan sa nagkalainlaing grupo. Nagpakita kini sa daghang natakdan niining sakita. Dinhi sa Pilipinas karon, ang epekto sa sosyal nga kinabuhi sa katawhan, sa desisyon bahin sa ekonomiya, mga paningkamot sa edukasyon, ug kahimtang sa gibati sa tawo gigamhan niining kalit nga pagdaghan sa mga pasyente sa COVID 19 niining seminaha.

Ang pagkaylap niining nagdala sa makatakod nga sakit naghagit ug mga pangutana sa kinabuhi sa relihiyon sa mga Pilipino.Hunongon ba nato ang atong panagtigom sa pagsimba sa Dios? Ato bang ibutang sa laing adlaw ang tinguha natong makigbahin sa atong pagtuo   ngadto sa mga dili magtutuo? Mga pangutana kini nga taphaw lamang, tungod kay may halawom pa nga mga pangutana, sama sa: Aduna bay kadaot nga mahitabo sa  Cristohanon natong pamatuod kon sa laing adlaw nato buhaton  ang atong pagsimba? Moluya ba ang kamatinud-anon sa Cristohanon natong  panagtigom kon hunongon nato? Kulang ba sa pagtuo ang pastor kon dili niya kini buhaton? Kon hunongon   ang Cristohanong panagtigom, nagpasabot ba nga maluya ang  atong tinguha sa Cristohanon pagpangalagad?

Aniay pipila ka pasikaran sa Biblia nga mahimo natong hunahunaon sa atong mga tubag sa mga pangutana sa itaas.

Una, sabton nato ang kahulogan sa Hebreo mahitungod sa pagkahingpit sa tawo. Ang maampingong nagbasa sa Daang Kasabotan, labi na ang Balaod sa Pagkabalaan sa Levitico 17-26, nasayod nga gitagad ug maayo sa Dios ang kahimtang sa tawo. Gipakita sa mga balaod nga aduna gayoy kalabotan ang  tawo,  sa iyang katilingban, sa ekonomiya, ug relihiyon. Ang kalimpiyo sa panglawas adunay espirituhanong kalabotan. Ang mga balaod sa katilingban adunay espirituhanong kamahinungdanon. Pananglitan: usa ka balaod sa relihiyon batok ang  paghikap sa patay  (Numeros 19:11). Usa kini ka   balaod sa ilang tinuohan,  apan  ang kalimpiyo sa tawo ang gipasabot niini. Ang hukom sa kalimpiyo  desisyon usab sa relihiyon. Ang tawong adunay sakit nga sanla, sa gawas sa kampo ipagpuyo (Levitico 13:26) dili tungod kay espirituhanon siyang mahugaw; buot lamang sa Dios nga dili matakdan sa sanla ang mga Israelita.  Ang mga sanlahon sa ilang lugar naghulga sa ilang kalinaw, busa adunay utlanan ang ilang pakighugoyhugoy sa katilingban.

Ikaduha, kinahanglan sa mga Cristohanon ang   katilingban sa ilang paghimog desisyon. Matod pa ni Pablo sa   Cristohanong mga magtutuo:  “…dili ang tanan makaayo kaninyo.” (1 Corinto 6:12). Kon hunahunaon sa usa nga maayo ang iyang gihimo, apan dili kini makaayo sa uban, nasayop siya. Sa atong pagpugos sa atong gusto, malagmit nga wala kita molihok sa gugma (Roma 14:15). Segurohon nato nga ang atong mga desisyon ug lihok alang sa kaayohan sa kauban nato sa katilingban. Kinahanglan likayan nato ang pagbuhat sa mga butang nga namiligro sa kinabuhi ug kaayohan sa uban, bisan pag nagtuo kita nga makaayo kini kanato.

Ikatulo, dili maayo ang kadasig nga dili ubanan ug kahibalo   (Panultihon 19:2). Ang mainit nga pagbati sa pag-uyon nga wala matultoli sa hibalo sayop. Sa mubong pagkasulti, ang lihok sa pagtuo kinahanglan ubanan sa kinaugalingong buhat sa kaalam. Ang paghimog desisyon nga gigamit  ang pagtuo nga mao lamang ang basehan sa paghukom, bisan pa sa daghang impormasyon nga maggamit nato nga makatabang, sama  kini sa pagtukod ug balay  ginamit ang balas samtang  nakita natong gikusokuso sa baha ug nagguba ang balay.  Hunahunaon nato nga ang kamatuoran sama sa poste sa Dios nga adunay timaan paggiya kanato sa desisyon nga tinultolan sa pagtuo. Ang pagtuo ug ang kamatuoran nagkauyon; nagduyog sila.

Ikaupat, pillion nato kung unsa nga gubat ang atong sagubangon. Ang pagbaton ug pagtuo sa Dios wala kanunay magpasabot nga kadaugan.  Ang pagtuo dili sama sa madyik nga moayo sa sakit o mobabag sa pagkapildi. Sa Exodo 13:17-18, atong mabasa nga nagsugo ang Dios sa mga Israelita nga molibot sila sa pagpaingon nila sa Yuta sa Saad, inay manlaktod sila paingon sa Filistia. Nasayod ang Dios nga makiggubat ang mga Israelita sa mga Filistihanon. Ug bisan pag ang Dios ang naggiya kanila, dili niya gusto nga adunay gubat nga mahitabo. Dili tanang kaaway ang atubangon dayon; adunay mga gubat nga mas maayong likayan ug   buhaton sa diosnong paagi.

Sa kataposan, ipadayon nato ang kahapsay   sa diosnong balaod ug tawhanong tulobagon. Dili kita mangatarungan nga kita nagpasagad tungod sa atong pagtuo sa labing makagagahom nga Dios nga motubag sa atong pag-ampo. Gihatagan kita sa Dios ug kagawasan sa pagpili, ug dili Siya kanunay magpataliwala aron mobabag kanato sa atong kapakyasan. Ug sa atong kasinatian kita ang manubag sa atong buhat.  Dili ibalik sa Dios ang panahon alang kanato aron atong  bag-ohon ang atong nahimo sa atong kaugalingon ug sa uban. Busa kinahanglan magbantay kita ug maayo sa atong mga desisyon. Atong hinumdoman nga tungod kay Siya ang Dios, mahimo Niya ang gusto niya. Sa bisag unsa pang paagi, nagpabilin Siya nga Dios.

Sa  gipasabot nga mga prinsipiyo sa Biblia sa itaas, kita nga mga Cristohanon giaghat sa maalamong desisyon. Busa unsaon man nato nga mahimong matinud-anong tagdumala sa atong pagtuo, sa atong panglawas, sa atong katilingban, ug sa atong nasod niining malisod nga panahon?

Una, manlimbasog kita sa pagbantay sa atong panglawas ingon man ang panglawas sa uban. Mahimo nato kini kon sundon nato ang giya nga magtultol kanato gikan sa World Health Organization (WHO) sa kanunayng maghugas sa atong kamot sa sabon ug tubig, paglimpiyo pinaagi sa alcohol, dili nato hikapon ang atong nawong, ug likayan nga moduol sa uban (lakip na ang paglamano ug mahigalaong beso-beso (halok).

Ikaduha, ingon sa girekomendar sa gobyerno ug sa WHO, likayan nato ang pundok sa mga tawo ni moduyog sa daghang katawhan. Mahimong  temporaryo natong hunongon una ang panagtigom nato sa pagsimba, sa pagtambong sa kalihokan o kampo aron mamalandong sa Dios sa usa ka logar, kasagaran nga pakighiusa sa pagsimba, ug ubang ministeryo sa pagpangalagad. Kami sa PCEC nagsugyot, uban sa maalamong desisyon sa among mga punoan sa simbahan, nga mohunong una sa simba namo sa Domingo hangtod sa usa ka bulan.

Wala kini magpasabot nga kulang kami sa pagtuo o matinud-anong buhat sa pag-alagad. Usa kini ka maalamong pagdesisyon taliwala sa atong giatubang nga kamatuoran. Atong hinumdoman nga ang hinungdan sa makatakod nga sakit adunay mabug-at nga epekto sa tawo ug sa katilingban. Adunay mga paagi pagtukod ug mga miting, pagtambag, pagkighiusa, ug pagtudlo ug tudloan dili lamang sa lawasnong pagpakig-uban; ug kining mga buhata atong hunahunaon ug gamiton sa moabot nga panahon.

Ikatulo, ang simbahan kinahanglan bahin sa kasulbaran, ug dili bahin sa suliran.  Ang atong gobyerno nga nagkinahanglan pa sa panabang sa tawo, sa   pagtukod ug kabalayan, ug sa panalapi, naningkamot gayod pagpugong sa dugang pang pagkaylap niining makatakod nga sakit sa COVID 19. Kinahanglan ang simbahan moapil niining halangdon nga buhat. Sa dili nato pagduyog sa grupo sa daghang katawhan, makatabang kita pagkunhod o kaha paghunong niining sakita. Inay mamugos kita sa buot natong buhaton sa Dios alang kanato, kinahanglan hunahunaon nato kon unsaon sa Dios paggamit kanato alang sa atong nasod ug sa uban.

Niining malisod nga mga panahon, atong hinumdoman ang mga pulong sa Dios pinaagi ni Apostol Pablo:

“Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kondili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasingkasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Cristo Jesus.”

Filipos 4:6-7

SA NGALAN SA PHILIPPINE COUNCIL OF EVANGELICAL CHURCHES:

Bishop Noel A. Pantoja

National Director

Nasudnong Director (or just retain: National Director)

Leave a Reply